Oldřichov

Základní informace

Sedm kilometrů jihozápadně od Lipníka nad Bečvou se na levém břehu Bečvy v nadmořské výšce 222 metrů rozkládá po obou stranách silnice na katastrální rozloze 95 hektarů obec Oldřichov. Dnes zde žije 131 obyvatel.

Historie

Oldřichov vznikl v roce 1787 rozparcelováním sušického dvora na šestnáct dílů pro šestnáct starousedlíků, kteří hospodařili na stejné výměře 24 měřic (dnešních 4,8 hektarů). Tento vznik obce byl stanoven osídlovacím protokolem sepsaným v témže roce na zámku v Tršicích. Vzniklá oblast patřila pod správu tršického panství. Při vytváření katastrů bylo území Oldřichova patentem z roku 1817 připojeno do katastru Sušic, protože nedosahovalo předepsanou výměru. Tehdejší oficiální název obce zněl Ulrychowitz, česky Ulrychovice. Jméno bylo obci dáno od jména Ulrych, což byl význačný úředník olomoucké kapituly – notář Karel Ulrych. Název obce Oldřichov byl přijat až v roce 1920.

Až do roku 1900 řeku Bečvu překonávali Oldřichovští brodem nebo přívozem poblíž Rybář. V roce 1900 byl přes Bečvu postavem dřevěný most v místech dnešního železobetonového. V letech 1903 až 1905 byla provedena regulace řeky. Silnice z Oldřichova do Oseka byla vybudována v roce 1910, z Oldřichova do Sušic v letech 1920 až 1921. Kaple sv. Filipa a Jakuba byla v obci vystavěna v letech 1899 až 1900, vysvěcena pak byla roku 1902. Za první republiky byly postaveny prvé dva domy na Klčích, do té doby se domy nacházely jen po pravé straně ze Sušic do Oseka.

Památky a zajímavosti

  • kaple sv. Apoštolů Filipa a Jakuba na návsi v Oldřichově, byla postavena v letech 1899 až 1900 na místě staré zvonice na paměť velkého požáru, který v Oldřichově zničil v roce 1874 většinu domů
  • kříž před kaplí z roku 1901 věnovala obci Anna Pumprlová
  • památník padlých z 1. a 2. světové války před kaplí byl zhotoven kamenickým mistrem Stanislavem Šromotou ze Sušic – Kudlova, jsou na něm umístěny fotografie a jména tří padlých občanů z 1. světové války a tří padlých občanů z 2. světové války
  • poblíž kříže a památníku padlých rostou dvě památné lípy – jedna tzv. Švehlova byla vysazena v roce 1938 při výročí vzniku Československa a druhá při slavnostním odhalení památníku padlých v roce 1948
  • socha Panny Marie Svatohostýnské z roku 1935 stojí u silnice směrem na Osek, na její zbudování uspořádali oldřichovští občané sbírku
  • socha sv. Josefa Pěstouna byla do obce dovezena kolem roku 1960 z Oseka, kde původně stála
  • rozsáhlá mokřadní lokalita Libuška leží za Oldřichovem, jedná se o nejdelší odstavené rameno Bečvy v Moravské bráně s komplexem lužních lesů a tůní
  • v těsném sousedství Libušky leží zatopená pískovna s rákosovými, sítinovými a ostřicovými porosty, vhodná pro vodní ptactvo a výskyt lužního lesa s převládajícím topolem černým, lokalita je významným ptačím biocentrem, raritou je ptačí ostrov uprostřed 200 metrů široké tůně kilometrového ramene, nedaleko Libušky je hnízdiště asi padesáti břehulí říčních a ledňáčka říčního

Život obce

Každoročně se v obci pořádá v masopustní době hasičský bál a dětský karneval. Na 1. máje se koná hodová slavnost s bohoslužbou v místní kapli, hodovou zábavou a turnajem fotbalových družstev v malé kopané. K výročí osvobození republiky 8. května se pravidelně koná pietní vzpomínka u pomníku padlých. V obci existuje spolek tarokářů, který od roku 2000 pořádá tarokový turnaj v sále sušického pohostinství za účasti až 40 hráčů. Sbor dobrovolných hasičů se zaměřuje především na kulturně společenskou činnost. Obcí prochází cyklotrasa Jantarová stezka.