Investice za bezmála 20 mil Kč to je bilance města Lipník nad Bečvou

07. 12. 2011

Město Lipník nad Bečvou bilancuje, rok 2011 bude určitě patřit k těm úspěšným. „Ve městě se podařilo vybudovat, opravit či zrenovovat mobiliář za téměř 20 mil Kč a to je myslím dobrá zpráva“, říká místostarosta Bc. Pavel Šoltys a pokračuje ve vysvětlování záměru města: „Je jasné, že město i nadále bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, s tím ostatně počítá i návrh rozpočtu předkládaný do zastupitelstva města, zastupitelstvo města si v programovém prohlášení vytýčilo dvě velké investiční akce a na ty se všechny peníze na investice shromažďují – a které, že velké investice by výhledově mohlo město Lipník zrealizovat? – v příštím roce velká rekonstrukce kina, vybudovat bychom chtěli multifunkční kulturní stánek se zázemím pro plesy, divadelní představení, ale třeba i pro módní přehlídky, no a druhá případná investice by mohla být avizovaná sportovní hala, na kterou, ale zatím nemám dostatečné zdroje.“ přibližuje také plány města na rok 2012 místostarosta. Příští rok se začne ve městě psát nová etapa lipenského kina, předběžná rekonstrukce je naplánována do jara roku 2014.

Úspěšný rok 2011 představuje akce za zmíněných 20 mil Kč, jedná se o 13 akcí menšího, či většího rozsahu, na mnohé město obdrželo dotace ze státního rozpočtu, či rozpočtu Olomouckého kraje. Dokončené investice v roce 2011:

Chodník Podhoří

V návaznosti na provedenou dešťovou kanalizaci v roce 2010 byl v letošním roce (po přeložce kabelů O2) dokončen chodník položením obrubníků a zámkové dlažby v celkové délce 163,80 m a šířce 1,50 m. Součástí stavby byla také stavební úprava sjezdů od přilehlých nemovitostí na silnici.

Stavební práce provedla firma ARES Lipník n. B., s.r.o., přeložku kabelů O2 zajistila Telefónica Czech Republic, a.s. Celkové náklady stavby činily 931 338,00 Kč

Zateplení objektu DPS Zahradní č.p. 1335

Pro zlepšení tepelně technických vlastností objektu byla v roce 2010 provedena výměna okenních otvorů, prosklených stěn a vstupních dveří za plastová a na jaře letošního roku bylo provedeno zateplení stěn a stropu posledního podlaží, výměna výplní zábradlí u lodžií a okapový chodník kolem objektu.

Dodavatelem stavby byla firma TRAWEKO 96 s.r.o. a celkové náklady stavby činily 4 860 458,00 Kč, z toho dotace ze Státního fondu životního prostředí, z programu Zelená úsporám činila 2 072 700,00 Kč.

Obnova kamenného křížku z roku 1869, Loučka

Na nový betonový základ byly osazeny opravené stupně, sokl, podstavec a obnovený křížek. Restaurování celého kamenného kříže provedl kamenosochař Petr Švardala za cenu 72 700,00 Kč, město obdrželo dotaci ve výši 50 000,00 Kč od Olomouckého kraje.

Přístavba ZŠ Loučka

Stavebními úpravami základní a mateřské školy v Loučce vznikla školní družina s propojovacími místnostmi do školní družiny a mateřské školy, a to v místě dřívějších skladů a zpevněných ploch. Tuto přístavbu tvoří zádveří (společný vstup do mateřské školy a školní družiny), chodba a předsíň školní družiny, ze které je vstup do herny a do WC dívek a chlapců s předsíněmi. Z herny je přístup do skladu. Nové prostory školní družiny jsou řešeny pro 27 žáků.

Stavbu prováděla firma ARES Lipník n. B., s.r.o., celková cena činila 1 689 000,00 Kč.

Obnova okenních otvorů na západní fasádě, Gymnázium Lipník nad Bečvou – 10 ks oken

V letošním roce byla provedena výměna 10 ks oken na západní fasádě gymnázia (v roce 2010 bylo vyměněno 11 ks oken).

Zhotovitelem výměny oken je Stanislav Derych, náklady na akci činily 281 566,40 Kč. Na tuto akci obdrželo město dotaci od Ministerstva kultury ve výši 72 000,00 Kč.

Bezpečné přechody pro chodce na silnici II/437

V době od 8.8. do 2.9.2011 se prováděly práce na úpravě stávajících přechodů pro chodce na silnici II/437. Jedná se o přechod na ul. Komenského sady – u hřbitova a ul. Neffova – u Lídlu.

U přechodů je provedeno nové zvýrazněné vodorovné značení. Z důvodu plánované opravy povrchu vozovky je značení provedeno nástřikem barvou a po opravě povrchu vozovky bude toto značení provedeno technologií termoplast (vznikne optický prostorový klam překážky na vozovce). K označení přechodu jsou nainstalovány i svislé dopravní značky ve zvýrazněném provedení a nové osvětlení přechodů.

Stavební úpravy provedla firma TRASIG s.r.o. a celková cena prací má hodnotu 230 000 Kč. Na tuto akci obdrželo město dotaci od Olomouckého kraje ve výši 55 000 Kč.

Osvětlení areálu Střediska volného času, Lipník nad Bečvou

Za účelem snížení kriminality na území města Lipník nad Bečvou byly zahájeny práce na rozšíření venkovního osvětlení v areálu Střediska volného času Lipník nad Bečvou. Jedná se o umístění 5 sloupů venkovního osvětlení – v prostoru mezi hřištěm a parkovištěm za budovou SVČ.

Stavební práce provedla firma Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace a celková cena prací má hodnotu 125 000 Kč. Na tuto akci obdrželo město dotaci od Ministerstva vnitra ČR ve výši 102 000 Kč. 

Stavební úpravy sociálního zařízení SVČ, Lipník nad Bečvou

Stavební úpravy spočívaly v rekonstrukci stávajících sociálních zařízení v 1. a 2. podlaží budovy. Úpravami vznikly v I. nadzemním podlaží sociální zařízení pro dívky (v počtu 60 osob) a chlapce (v počtu 20 osob) s předsíněmi, bezbariérové WC a úklidová místnost, ve II. nadzemním podlaží vznikly sprchy pro dívky a chlapce s výlevkou pro úklidové potřeby, WC s předsíňkou pro personál a šatna pro potřeby jednotlivých kroužků. Současně byly provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace napojené na stávající rozvody v budově a odvětrání nových prostor. Byly provedeny nové úpravy povrchů podlah, stěn a podhledů.

Úpravy provedla firma stavební firma Ing. Hanousek Leoš, s.r.o. v nákladech 1 165 987,00 Kč. 

Rekonstrukce komunikace v ul. Mlýnecká, Lipník nad Bečvou

Jedná se o úpravu místní komunikace v části ul. Mlýnecká v délce 223,60 m, která zahrnuje výškovou a šířkovou úpravu nivelety nové asfaltové vozovky, provedení nových konstrukčních vrstev vozovky a odvodnění, vybudování nové kanalizace, nových chodníků ze zámkové dlažby a veřejného osvětlení (7 sloupů). Nově vybudovaná kanalizace i veřejné osvětlení jsou napojeny na stávající rozvody.

Stavební práce provedla firma ARES Lipník n. B., s.r.o. v celkové hodnotě 5 606 777,00 Kč. Na tuto akci obdrželo město dotaci od Ministerstva financí ve výši 5 000 000,00 Kč.

Obnova okenních a dveřních otvorů radnice, Lipník nad Bečvou

Výměna všech oken a vstupních dveří radnice bude realizována ve dvou etapách – rok 2011 a rok 2012. Na podzim tohoto roku byla vyměněna okna části radnice a vstupní dveře. Okna jsou realizována jako repliky původních oken, pouze s tím rozdílem, že se vnější okenní křídla otevírají dovnitř.

Výměnu oken a dveří provádí firma Alois Bouchal – ALBO STOLAŘSTVÍ, cena vyměněných oken a dveří v roce 2011 činí 1 786 441,20 Kč. Na tuto akci obdrželo město dotaci od Ministerstva kultury ve výši 240 000,00 Kč.

Ohradní zeď zámku, jižní zeď – úsek F a západní zeď – část úseku B, Lipník nad Bečvou

Již v roce 2004 byla opravena západní ohradní zeď a v roce 2005 část jižní ohradní zdi. V tomto roce byla provedena oprava ohradní zdi mezi již opravenými částmi, a to oprava zdiva, obnova koruny zdi, provedení nových omítek zdi a krytí koruny zdi cihlami KLINKER. Z důvodu značně nakloněné části zdi bylo nutno zdivo v délce 30 m zbourat, vybetonovat nový základ, provést izolaci a postavit novou zeď včetně koruny zdi.

Zhotovitelem stavby byla firma SKD – stavební Lipník nad Bečvou s.r.o., celková cena oprav činila 819 099,00 Kč. Na tuto akci město obdrželo dotaci od Olomouckého kraje ve výši 280 000,00 Kč.

Oprava zvonice v Lipníku nad Bečvou

Při opravě zvonice v ul. Křižkovského byla provedena celková oprava vnějších omítek, ošetření krovu proti dřevokazům včetně ošetření, opravy narušené dřevěné konstrukce zvonové stolice a instalace ochranných sítí a zábran proti holubům. Do konce listopadu 2011 bude dokončeno restaurování pískovcových prvků. Na jižní fasádě zvonice byla provedena oprava nátěru slunečních hodin v novějším výtvarném pojetí. U zvonice bude instalována informativní tabule, která bude popisovat systém slunečních hodin.

Opravu zvonice provedla firma ARES Lipník n.B., s.r.o., cena oprav činila 1 081 000,00 Kč, restaurátorské práce provádí Mgr. A. Jiří Finger za cenu 790 377,44 Kč. Na tuto akci obdrželo město dotaci od Ministerstva kultury ve výši 1 050 000,00 Kč.

Restaurování sochy sv. J. Nepomuckého v Lipníku nad Bečvou, ul. Bratrská

Veškeré kamenné prvky byly podrobeny restaurátorskému zásahu včetně doplnění chybějících prvků – oprava pravé ruky, břevna kříže a doplnění svatozáře dle starší fotodokumentace a navrácení kartuše na sokl.

Restaurátorské práce provedl akademický sochař René Tikal, celková cena činila 159 500,00 Kč. Město na restaurování sochy obdrželo dotaci od Ministerstva kultury ve výši 150 000,00 Kč.

Kontakt: Ing. Lucie Žídková, tel.: 581 722 250, tisková mluvčí

Ing. Zuzana Dlesková, tel. 581 722 208, vedoucí Odboru regionálního rozvoje